Inversió, finançament i fons de maniobra

Inversió, finançament i fons de maniobra. Sigui previsor

Conegui clarament la seva capacitat financera i les necessitats per a la posada en marxa del negoci escollit. Com a mínim ha de disposar del 30% de la inversió en recursos propis. És important també comptar amb un fons de maniobra que li permeti desenvolupar amb normalitat la seva activitat durant els primers mesos, en els quals els beneficis de la nova empresa poden demorar-se.

Per completar el finançament de la seva empresa, les entitats financeres són el recurs per excel·lència, fins i tot en èpoques de restricció creditícia. Per aconseguir que aquestes entitats li concedeixin crèdit, serà fonamental presentar un pla de negoci adequat i viable. Demani també al franquiciador que l’acompanyi.

Busqui tota la informació possible sobre ajudes estatals i autonòmiques per a la posada en marxa d’un negoci i sobre els plans de foment de l’autoocupació per a aquest exercici. Algunes de les més sol·licitades són les concedides a joves emprenedors o les dedicades a dones i emprenedores.

Li proposem que analitzi alguna d’aquestes ajudes, que poden facilitar-li l’obertura del seu negoci.