Més informació transparent i veraç de les marques del seu interès

Més informació transparent i veraç de les marques del seu interès

Un aspecte clau per a l’èxit en la franquícia consisteix a conèixer i analitzar en profunditat les característiques intrínseques del concepte de negoci, del seu mercat, de l’estructura directiva de la central franquiciadora, dels aspectes contractuals que regularan aquesta relació i dels condicionaments i previsions de caràcter econòmic, etc.

Per evitar el lliurament d’una informació enganyosa i / o l’omissió de dades per part dels franquiciadors, la Llei 7/96, d’Ordenació del Comerç Minorista, en el seu article 62, regula les obligacions informatives a què haurà de fer front tot franquiciador davant els seus potencials franquiciats. Conegui aquesta normativa i sàpiga quins són els seus drets.

En aquest sentit estableix que «… amb una antelació mínima de 20 dies a la signatura del contracte o precontracte de franquícia (…) el franquiciador haurà d’haver lliurat al franquiciat per escrit (…) les dades principals d’identificació del franquiciador, vista del sector de activitat objecte del negoci de franquícia, contingut i característica de la franquícia i la seva explotació, estructura i extensió de la xarxa i elements essencials de l’acord de franquícia «.

Analitzi les aportacions i assistències a què s’obliga el franquiciador i si en veritat les contraprestacions econòmiques estan o no justificades; les obligacions que adquirirem com franquiciats; les exclusivitats d’aprovisionament i zonals establertes pel franquiciador; les raons per les que pot resoldre el contracte; el seu període de vigència, que ha de permetre l’amortització de la inversió i l’obtenció d’una rendibilitat suficient, etc.