Muntar una franquícia

Què és una franquícia

La franquícia que tots coneixem, la qual ha arribat a fer-se un terme comú i que ha evolucionat de forma més espectacular i la realment accessible a l’emprenedor, és la que es defineix com «franquícia de format de negoci».  Aquesta franquícia es basa, en primer lloc, en l’èxit previ del franquiciador a l’hora d’explotar el seu concepte de negoci.

Conegui l’esborrany de la nova Llei de l’Emprenedor

Properament s’aprovarà la nova Llei de l’Emprenedor que pretén ser un estímul per a impulsar l’activitat emprenedora.

Consells pràctics

Integrar-se en una xarxa de franquícies suposa per part de l’emprenedor i futur franquiciat, una excel·lent oportunitat de desenvolupament en la creació del seu propi negoci.

Informació detallada sobre el seu pla de formació

Un dels avantatges amb què compta el sistema de franquícia és la formació inicial que es proporciona al franquiciat des de la central, i que ha de ser continuada en el temps per mantenir una constant actualització del concepte de negoci. És desitjable que la formació inicial ofereixi tres etapes clarament diferenciades:

El contracte de franquícia. Comproveu que regula les obligacions de cada part

El contracte de franquícia ha de regular els drets i obligacions de franquiciador i franquiciat durant tota la vigència de la relació. La revisió per part d’un professional especialitzat en franquícia, amb anterioritat a la signatura, és la millor fórmula per evitar desagradables sorpreses en el futur.

Inversió, finançament i fons de maniobra. Sigui previsor

Conegui clarament la seva capacitat financera i les necessitats per a la posada en marxa del negoci escollit. Com a mínim ha de disposar del 30% de la inversió en recursos propis. És important també comptar amb un fons de maniobra que li permeti desenvolupar amb normalitat la seva activitat durant els primers mesos, en els quals els beneficis de la nova empresa poden demorar-se.

L’èxit depèn de les marques, no de les expectatives del sector

Si bé hi ha sectors que han generat grans expectatives i han registrat una evolució molt positiva, el dinamisme es deu principalment a cada marca en particular. No és estrany trobar sectors formats per múltiples empreses, en els quals únicament un petit nombre d’elles ofereixen serioses possibilitats d’èxit.

Contrast la informació amb altres franquiciats

La selecció d’una franquícia no s’ha de dur a terme basant-nos únicament en la informació documental que ens faciliti el franquiciador. Contrast la informació obtinguda amb altres franquiciats de la xarxa.

Estudiï detingudament la informació i pregunti sense por

A l’hora de triar un negoci en franquícia cal realitzar una anàlisi prèvia que ens proporcioni la suficient informació sobre el mercat, el franquiciador, el model de negoci i el contracte.

Informació que ha d’obtenir del franquiciador

No dubti en demanar al franquiciador una informació a la qual legalment té dret. Qualsevol opció interessant en franquícia haurà d’haver contemplat la seva obligació de facilitar àmplia informació als franquiciats potencials. Cuestiónese molt seriosament la seva integració en aquelles cadenes que no mostrin una transparència clara en aquest sentit.

Documents que ha de sol·licitar a la central franquiciadora

Per tal de disposar de tota la informació necessària, sol·liciti a la central franquiciadora els següents documents abans de la seva incorporació:

Més informació transparent i veraç de les marques del seu interès

Un aspecte clau per a l’èxit en la franquícia consisteix a conèixer i analitzar en profunditat les característiques intrínseques del concepte de negoci, del seu mercat, de l’estructura directiva de la central franquiciadora, dels aspectes contractuals que regularan aquesta relació i dels condicionaments i previsions de caràcter econòmic, etc.

El autoanàlisi. Estudieu a si mateix

Un cop convençut que aquesta fórmula d’emprenedoria li ofereix més avantatges que inconvenients i que és una via interessant per reduir el risc empresarial, hem d’iniciar una autoanàlisi profund per tal de comprovar si reunim els requisits necessaris per ser franquiciat.

Valori els avantatges i desavantatges del sistema

La franquícia s’ha consolidat com una font d’oportunitats de negoci per a l’emprenedor. Es tracta d’un sistema que combina els interessos d’aquells empresaris que han aconseguit l’èxit en els seus models de negoci i volen accelerar el seu creixement, amb els d’aquells emprenedors que decideixen invertir la seva capacitat intel·lectual i econòmica en un negoci propi.

On trobar la informació

Arribar a conèixer en profunditat el que pot oferir-nos la franquícia com a futurs empresaris no és complicat.

Conegui amb claredat les peculiaritats del sistema de franquícia

En primer lloc, i abans d’iniciar el procés d’identificació d’una xarxa, és imprescindible conèixer suficientment en què consisteix el sistema de franquícia i les seves peculiaritats com a fórmula de comerç associat.