Contracte de franquícia

El contracte de franquícia. Comproveu que regula les obligacions de cada part

El contracte de franquícia ha de regular els drets i obligacions de franquiciador i franquiciat durant tota la vigència de la relació. La revisió per part d’un professional especialitzat en franquícia, amb anterioritat a la signatura, és la millor fórmula per evitar desagradables sorpreses en el futur.

Contracte de FranquiciaEl mateix ha de regular les condicions en què s’autoritza al franquiciat l’ús de la marca del franquiciador, la transmissió del know how i l’assistència comercial o tècnica que, durant tota la vigència de la relació contractual, haurà de prestar-se.

L’absència de qualssevol d’aquests tres elements impedeix la classificació de l’acord en qüestió com «acord de franquícia».

L’anàlisi de cada contracte de franquícia deu, lògicament, ser individualitzat, però els següents punts poden ser una aproximació de les matèries sobre les quals es fa necessari l’assessorament professional:

Identitat dels contractants:

Hi ha d’haver un reconeixement exprés dels drets de propietat industrial del franquiciador (logotips, marca, símbols i altres signes distintius del negoci). També han de quedar especificats clarament les dades registrals de la marca i els que atorguen els drets d’utilització de la mateixa.

Independència de les parts:

Els contractes de franquícia s’han d’atorgar atenent les qualitats personals i professionals del franquiciat, i és freqüent la limitació contractual de la cessió dels drets derivats del mateix a tercers.

Franquiciador i franquiciat són parts patrimonial i jurídicament independents. En conseqüència, el franquiciat com a empresari independent dirigirà i explotarà el negoci objecte de la franquícia assumint pel seu compte i risc totes les responsabilitats que se’n derivin.

Contraprestacions econòmiques:

Hauran d’especificar amb claredat totes les contraprestacions econòmiques i el concepte de les mateixes (drets d’entrada, royalties, condicions de subministrament, formes de pagament i avals si n’hi ha).

El Know how:

L’element essencial del contracte de franquícia és la transmissió pel franquiciador al franquiciat d’un know how o saber fer, que la normativa defineix com el conjunt de coneixements derivats de l’experiència del franquiciador relatius a l’explotació del negoci i en el qual és el caràcter de secret i substancial i que ha d’estar documentat de manera suficient.

Drets i obligacions de les parts:

En la relació de franquícia ambdues parts franquiciador i franquiciat tenen drets i obligacions que complir i respectar i que en tot moment han de ser equitatius i equilibrats.

Oferta i aprovisionament:

És habitual regular l’obligació del franquiciat de aprovisionar de forma exclusiva a través del franquiciador o de proveïdors autoritzats per aquest. És essencial que aquestes obligacions de compra siguin equilibrades i incloguin garanties de subministrament adequat i en condicions competitives.

Assignació d’una zona d’exclusivitat territorial:

S’ha d’especificar amb claredat el territori on operar i els seus condicionants. Durada contractual: La durada habitual del contracte de franquícia és de 3 a 5 anys. No obstant això el període varia en funció del tipus de franquícia però aquest no ha de ser inferior al temps d’amortització de la inversió.

No competència:

El contracte de franquícia inclourà pactes de no competència que no han d’excedir els límits que per als mateixos s’estableixen el la normativa reguladora de la lliure competència.

Clàusules de cessió:

Tot i que els acords de franquícia es realitzen amb caràcter «intuitu personae» cal incloure clàusules de cessió del contingut objecte del contracte de franquícia, és a dir, les condicions en què podran efectuar-se la cessió o transferència dels drets derivats del contracte de franquícia.